همان سیاوش دلسوز جدید چیزی را متقاعد کرد

نمایش ها: 13417
قوطی در اتاق پدر و مادر گرم در حالی که آنها در خانه نیست. این دختر بیش از حد تنبل برای رفتن به کالج سیاوش دلسوز جدید و او متقاعد شده دوستان خود را به توده یونجه یا کاه پایین جفت و به جای مدرسه رفتن به خانه او را به نوشیدن چای . و سپس آن را بعدا دیده می شود-چگونه و چگونه سه نفر از آن لذت خواهند برد